EKÁER Tanácsadó

Kereskedők és szállítmányozók

2015.01.30. | frissítve: 2015.02.02. hétfő

  • A jövedéki termékek szállítására a jövedéki törvény szerinti szabályozás vonatkozik.
  • Az EU-n kívülről érkező országból érkező fuvar EKÁER-kötelezettsége a vámkezelés megtörténtétől függ.
  • Gyűjtő- és terítőfuvarozás esetén rendeletben előírt ún. termékegységek vizsgálata után dönthető el az EKÁER-kötelezettség esetleges fennállása.

Az Európai Unió tagállamaival, illetve más országokkal folytatott kereskedelemben  résztvevő fuvarozók számíthatnak arra, hogy az adóelkerülés, azon belül is elsősorban az áfacsalások elleni fellépés eszközéül szolgáló EKÁER bevezetésével a közúti szállítmányokat fokozottabban ellenőrzi a hatóság. Érdemes tehát tisztában lenniük, mely termékekre és milyen relációban érvényes az EKÁER-bejelentési kötelezettség. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

Jövedéki termékek

Az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 22/E § f) pontja alapján mentes a bejelentési kötelezettség alól a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű. A mentesség azokra a fuvarozásokra vonatkozik, amikor kizárólag a felsorolt termékeket szállítjá a gépjármű.

Csomagolóanyagok, göngyölegek

Amennyiben a jövedéki termékkel együtt az annak tárolására szolgáló göngyöleg is az ügylet tárgya, önmagában emiatt nem válik bejelentésre kötelezetté a tevékenység, tekintettel arra, hogy a termékeket a göngyöleg nélkül nem lehetne fuvarozni, illetve hogy a palackot, rekeszt, raklapot a jövedéki termékek nélkül nem fuvaroztatná az adózó.

Ha azonban a jövedéki termékekkel és az ahhoz tartozó göngyöleggel együtt bármilyen más típusú termék szállítására is sor kerül, a szállítás már bejelentési kötelezettség alá esik. Ekkor a bejelentésben a jövedéki termék(ek)et is fel kell tüntetni.

Az Európai Bizottság a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 861/2010/EU Rendeletének mellékletében található az ún. Kombinált Nómenklatúra első rész 1. szakasz 5. pont b) pontja, mely alapján “azokat a csomagolóanyagokat és csomagolótartályokat, amelyekben az árut behozták, az áruval együtt kell osztályozni, ha azok rendszerint a szóban forgó áruknak a csomagolására szolgálnak”. Ez a rendelkezés a nyilvánvalóan ismételt használatra alkalmas csomagolóanyagokra és csomagolótartályokra nézve nem kötelező. A feladó a bejelentés során választhat: a termék bruttó tömegét a göngyöleggel együtt tünteti fel, vagy a göngyölegeket önálló tételként szerepelteti. Amikor egy göngyöleghez kapcsoltan (pl. egy raklapon) többféle termék található, a göngyöleg tömege elosztható a termékek tömege/értéke/darabszáma vagy más alkalmas mutató szerint, vagy hozzászámítható a göngyöleg(b)en található valamely áruhoz.

Át nem vett termékek

Az át nem vett termékre az Európai Unió-Magyarország, és a Magyarország-Európai Unió relációban a visszaútra új EKÁER-szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban a visszáru esetén nem valósul meg a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

EU-n kívül ügyletek

Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt 2015. január 1-től kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer ( EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

Abban az esetben azonban, ha a termék/áru az Európai Unió területén kívülről származik (importáru) és Magyarország határának átlépése előtt még nem volt vámkezelve illetve vámjogi értelemben szabad forgalomba helyezve, a termék/áru szállítására nem kell EKÁER-számot igényelni. A belföldön vámkezelt és szabadforgalomba helyezett áru továbbítása esetén (azaz ha a feladási hely belföldön van), a bejelentési kötelezettséget (az esetleges mentességek figyelembe vételével) alkalmazni kell. A feladónak a bejelentési kötelezettség teljesítése során a feladás, illetve felrakodás címeként annak a helynek a címét kell megadnia, ahol az általa továbbszállítani, illetve értékesíteni kívánt termék vámkezelése és szabad forgalomba helyezése megtörtént. Különösen ügyelni kell az első belföldi termékértékesítésnek minősülő ügylet keretében történő közúti fuvarozási tevékenységre.

Vámkezelt áru fuvarozása

Amikor, hogy az importáru vámkezelése és szabad forgalomba helyezése valamely más EU tagállam területén megtörtént, a termék/áru kizárólag EKÁER-számmal fuvarozható Magyarország területére (szintén az esetleges mentességek figyelembe vételével). A belföldre érkezés utáni első belföldi termékértékesítésnek minősülő ügylet keretében történő közúti fuvarozási tevékenység új EKÁER-szám igénylését teszi szükségessé.

Amennyiben az Európai Unió területén kívülről származó termék/áru úgy halad át Magyarország területén, hogy nem vámkezelik és nem bocsátják szabad forgalomba, tranzitfuvarozásként nem keletkezik EKÁER-bejelentési kötelezettség.

Részszállítmányok, gyűjtő- és terítőfuvarok, mozgóbolti értékesítés

Gyűjtő- és terítőfuvarozás esetén a bejelentési kötelezettség fennáltának eldöntéséhez a termékegységet kell megvizsgálni. Termékegységnek nevezzük az 50/2014. NGM rendelet 4.§ (1) bekezdésének meghatározása alapján az egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén az átvevő) számára egy gépjárművel szállított, belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre, a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során szállított rakományt. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat.

A gyűjtő- vagy terítőfuvarozás során tehát előfordulhat, hogy ugyanazon gépjárművön EKÁER-kötelezett és EKÁER-mentes termékegységek is vannak.

Mozgóbolti jellegű értékesítés esetén a gépjárművön adott termelő vagy forgalmazó árui találhatók, aki potenciális vevők felkeresésével kívánja értékesíteni a gépjárművön található árukat. Az eladónak nincs előzetes megállapodása a vevőkkel sem az áru fajtájára, sem mennyiségére, sem értékére vonatkozóan. (Nem minősül előzetes megállapodásnak az eladó hirdetménye, figyelemfelhívása, ajánlata - akkor sem, ha azt név szerinti vevőknek juttatja el - abban az esetben, ha a vevőnek semmilyen átvételi kötelezettsége nincs az őt felkereső eladó felé.) A termékértékesítés csak akkor és annyiban valósul meg, amikor és amennyit a vevő az őt felkereső termelőtől/forgalmazótól megvásárolni kíván. Az ügylet fontos elemei (az abban részt vevő felek közül a vevő, a termék fajtája, mennyisége, ára) előzetesen nem ismert. Az így leírható fuvarozási tevékenység nem EKÁER-köteles. Ellenőrzési szempontból javasolt, hogy az eladó megfelelő fuvarlevéllel, menetlevéllel, dokumentációval  rendelkezzen a fuvarozás során.