EKÁER Tanácsadó

Kockázati biztosíték nyújtása

2015.01.28. | frissítve: 2015.03.10. kedd

 • Kockázatos termék szállítása kockázati biztosíték nyújtási kötelezettséggel jár
 • A megadott határértékek meghaladásakor nem útdíjköteles szsállítójárművel történő fuvarozás esetén is kockázati biztosítékot kell nyújtani
 • A kockázati biztosíték alól mentes a minősített adózó és a legalább két éve működő, a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő adózó
 • A biztosíték mértéke a fuvarozott áru értékének 15%-a
 • A NAV a kockázati biztosítékot fennálló adótartozásra elszámolhatja
 • A biztosíték visszautalása igénylésre történik

A kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség a szabályokban szereplő termékkör és mennyiségek miatt az EKÁER-bejelentésre kötelezett fuvarok jelentős részét érinti. Az alábbiakban áttekintjük a kockázati biztosíték nyújtásával, mértékével, a szükséges bankgaranciával kapcsolatos szabályokat.

Kockázati biztosítékot kell nyújtani, amennyiben az adózó útdíjköteles gépjárművel kockázatos termékek

 • termékbeszerzését vagy saját tulajdonú termék behozatalát végzi az Európai Unió más tagállamából Magyarországra
 • belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére kockázatos termék első adóköteles termékértékesítését végzi

és esetében nem áll fenn olyan körülmény, mely alapján mentesülhet a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A kockázatos termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. melléklete határozza meg a vámtarifa-besorolás alapján.

Kockázati biztosítékot kell nyújtani akkor is, ha ugyanezeket a tevékenységeket nem útdíjköteles gépjárművel végzik, és a kockázatos termék esetén az egy címzett részére fuvarozott termékek tömege meghaladja az 500 kg-ot, vagy nettó ellenértéke több mint 1 millió forint.

A fuvarozott kockázatos

termék jellege

A fuvarozásra használt gépjármű fajtája
ÚtdíjkötelesNem útdíjköteles
Kockázatos termék

bruttó tömege a 500 kg-ot vagy

nettó ellenértéke az 1.000.000 Ft-ot meghaladja

bruttó tömege a 500 kg-ot vagy

nettó ellenértéke az 1.000.000 Ft-ot meghaladja

Kockázati biztosíték nyújtása alóli mentesség lehetőségei:

 • amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
 • legalább két éve működik, és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A kockázati biztosíték mértékének megállapítása:

A kockázati biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentést megelőző 45 napban teljesített bejelentések során megállapított, és az átvételi címre érkezés/felrakodás megkezdésének bejelentésével rendelkező EKÁER-számokhoz tartozó termékek, valamint a még érvényes EKÁER-számokhoz tartozó termékek együttes, adó nélküli értékének 15 %-át. Ebben az esetben az EKÁER elektronikus felület meghatározza, hogy mely tevékenységi körrel összefüggésben magasabb a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések alapján nyújtandó biztosíték összege.

A kockázati biztosíték mértékének megállapításához az adott napon (még) bejelenteni kívánt termékek adó nélküli ellenértékét is számításba kell venni. A kockázati biztosítékot szükség esetén ki kell egészíteni a fentiek szerinti mértékre.

A kockázati biztosíték teljesítése

A kockázati biztosíték nyújtására köteles adózó a kötelezettségét az elkülönített letéti számlára történő befizetéssel vagy garancia benyújtásával teljesíti. A NAV nyilvántartásba veszi a garanciát, illetve az elkülönített letéti számlára megfizetett biztosítékot. A letétbe helyezett összeg és a garancia a nyilvántartásban összeadódik.

A számlavezető bank részére a fizetési megbízások befogadására nyitvaálló időpontig benyújtott fizetési megbízásban szereplő összeget - a fizetési megbízás teljesítése esetén - a NAV legkésőbb a következő banki munkanapon figyelembe veszi. A meghatározott értéknappal benyújtott megbízásokat az értéknapot követő naptól veszi figyelembe. 

A kockázati biztosíték egyenlegének nyomon követése

A nyilvántartott kockázati biztosíték mértékét a regisztrált felhasználó folyamatosan figyelemmel kísérheti az EKÁER elektronikus felületen. Az elektronikus felületen lekérdezhető a biztosíték aktuális egyenlege, a lekérdezés időpontját megelőző 45 nap (ideértve a lekérdezés napját is) alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15%-a, valamint e két adat alapján - a rendelkezésre álló biztosíték összeget figyelembe véve - a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető kockázatos termék adó nélküli értékének 15%-a. Amennyiben ezt az összeget meghaladja a kockázatos termékekkel kapcsolatban tett bejelentésaz elektronikus felület a biztosíték összegének kiegészítésére vonatkozó hibaüzenetet küld, és EKÁER-szám nem állapítható meg, így új bejelentés nem teljesíthető.

Árfolyamszámítás

Ha az áru értékét forinttól eltérő pénznemben határozták meg, az elektronikus felületen történő bejelentéshez a forintra történő átszámítást a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon kell elvégezni. Az MNB által a hivatalos devizaárfolyam-lapján nem közölt pénznem esetén az összeget az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.

A kockázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, amikor az elkülönített letéti számlára befizetett összeget jóváírták, illetve a garanciaszerződést a NAV nyilvántartásba vette, de legkorábban a garancia érvényességének kezdetétől.

A biztosíték lehívása adótartozással szemben

A biztosíték nyújtását követően a NAV jogosult az adózó folyószámláját minden hónap végét megelőző 5 napon belül felülvizsgálni, és az adózó fennálló adótartozására elszámolni a biztosíték összegét, vagy annak egy részét. A NAV az elkülönített letéti számláról történő átvezetésről, valamint a garanciaszerződés alapján érvényesített lehívásról értesíti az adózót. A kockázati biztosíték adótartozásra történő elszámolása esetén az adótartozás megfizetésének napja az adófolyószámlán történő jóváírás napja. Ezt követően a biztosítékot ki kell egészíteni a jövőbeni EKÁER-számok megállapítása érdekében.

A bankgarancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

Az állami adóhatóság csak olyan garanciát fogad el, melynél a garantőr a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában

 • nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,

 • adószámát jogerősen nem függesztették fel,

 • tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel,

 • érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására.

(Utóbbi két feltétel fennállása a garantőr kiállított nyilatkozattal igazolható.)

A garancia meghatározott összegben és meghatározott határnapig szerepel az okiraton, de legalább 60 napig érvényes. Az okirat tartalmazza az érvényesség kezdő illetve végső időpontját, és eredeti garanciának kell lennie, amelyben a garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy az állami adóhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül - az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlá(k)ra megfizeti megbízója tartozását. A garantőr továbbá nyilatkozik arról, hogy a fizetési igény bejelentésére a NAV-ot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg. A garancia az érvényesség idején belül visszavonhatatlan, vagy kizárólag a NAV jóváhagyásával vonható vissza. A garancia tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, valamint a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát.

Amennyiben a garanciában megjelölt összeg forinttól eltérő pénznemben megadott, forintra történő átszámítása a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.

Nem fogadható el a garancia, ha a garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor. 

A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Ha a garancia érvényességi ideje alatt a garantőr szervezetre vonatkozó feltételek már nem állnak fenn, vagy az állami adóhatóság részben vagy egészben beváltotta a garanciát, az adózó új, a feltételeknek megfelelő garancia benyújtására, vagy az elkülönített letéti számlára történő befizetésre köteles.

Amennyiben a NAV tudomást szerez a garantőr szervezettel kapcsolatos feltételek hiányáról, elektronikus úton értesíti az adózót, és egyidejűleg felszólítja arra, hogy 8 napon belül nyújtson be igazolást arról, hogy a feltételeknek megfelelő garantőrnél kezdeményezte a garanciaszerződés megkötését, mely eljárás folyamatban van, vagy 8 napon belül egészítse ki a biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő befizetéssel. A felszólítás esetén annak kézbesítésétől számított 8 napig az adózó jogosult az EKÁER elektronikus felületen bejelentést teljesíteni a korábban nyilvántartásba vett biztosíték mértékéig.

Amennyiben az adózó nem teljesíti a NAV felszólításában foglaltakat, úgy a kézbesítéstől számított 8. napot követően nem jogosult az EKÁER elektronikus felületen bejelentést teljesíteni. Ha az adózó a felszólítás alapján benyújtja az igazolást, de a kézbesítéstől számított 45. napig nem veteti nyilvántartásba az új garanciaszerződést az állami adóhatóságnál, vagy nem egészíti ki az elkülönített letéti számlára történő befizetéssel a biztosíték összegét, a felszólítás kézbesítésétől számított 45. napot követően számára EKÁER-szám nem állapítható meg.

A kockázati biztosíték visszautalása

A kockázati biztosíték visszautalása illetve a bankgarancia felszabadítása kérelemre történik, a cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból törlésekor, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének megszüntetése esetén.

Ha az adózó kérelmében nyilatkozik, hogy az EKÁER-köteles tevékenységet a kérelem beérkezését megelőző 60 napban nem folytatott, illetve ha a biztosíték nyújtását követően a minősített adózói adatbázisban, vagy legalább kétéves működés után a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, szintén helye van a kockázati biztosíték visszautalásának.

Szintén lehetőség van a biztosíték összegének az előírt mértékig történő csökkentésére az adózó kérelme alapján, ha a rendelkezésre álló biztosíték 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosítékra előírt mértéket.

A kockázati biztosíték visszautalása, a garancia felszabadítása iránti kérelem elbírálásának határideje 30 nap. Amennyiben az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van, a NAV élhet a visszatartási jogával, illetve a nyilvántartott köztartozást a garanciaszerződés keretében érvényesítheti.

Amennyiben a fentiek alapján a biztosíték visszautalása lehetséges, az állami adó- és vámhatóság az utalást a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó esetén a pénzforgalmi számlájára, megszűnt adózó (tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó) esetén a kérelemben megjelölt számlára vagy postai átvételi címre teljesíti.